Towards Europe

28 September 2015

Interview with Michele Fiumara, Kairos portfolio manager.